پیک آدینه پایه دوم دبستان شهید افشار عینجیک

نام و نام خانوادگی: ..............................   

عزیز م از روی  درس موج کوچولو زیبا و روان برای مادر مهربانت بخوان .

به نظرت  چه تفاوتی بین دندان شیری و دندان همیشگی وجود دارد؟

 

عزیزدلم تا حالا به مادرت چه مهربانی کرده ای. از مادرت بخواه تا آن را برای من بنویسد تا من هم بفهمم که تو چقدر مهربانی...

 

چه کلمه هایی می شناسی که مثل حتماً نوشته می شود؟......................................................................

بی ادب یعنی ................................................................

به کسی که سلیقه نداشته باشد ...................... می گویند.

5-با کلمه های زیر جمله بنویس.

حتماً :....................................................................................................................................................................

همیشگی :....................................................................................................................................................................

مواظب :.....................................................................................................................................................................

لبخند:..........................................................................................................................................................................

موقع :...................................................................................................................................................................

 

پوشش بدن جانوران زیر را بنویس.

بره (             )                  ماهی (               )                        طوطی (                 )                حلزون (               )

به نظرت پوشش سخت و محکم بدن لاک پشت چه فایده ای برای او دارد؟........................................................

آیا مشکلی هم برایش بوجود می آورد؟ توضیح بده. ............................................................................................................................................................................

ما از چه پوشش ها و  در چه مواردی استفاده می کنیم؟

 

 عبارت های زیر را بخوان و بنویس.                                        ...........................................  8 = 8

                                                                                         ........................................    23 <32

  علامت مناسب(< = >) بگذار                                                                    

          93 .......    53                            90 ...... 50                                        9..... 15

           5 + 3 ........ 3+5                           6 .......... 6+6                                  17..... 71

در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

4=          -    7                                8 =         -    10                           4=            -  6

2 =         -   9                                6 =           -   8                              1 =          -   5

عزیزم درمورد یک فیلم یا کارتونی که دیده ای چندخط بنویس............................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

ولی محترم

امانظرشما؟.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

همکار محترم این آزمون(پیک آدینه) پیشنهادی است شما می توانید با سلیقه خود انواع آزمون ها رابرای روزجمعه وروزهای تعطیل دانش آموزان تهیه فرمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 14:41  توسط   |